Vitajte na webe stránky Strednej priemyselnej školy v Snine - cudzie jazyky

Stredná priemyselná škola v Snine umožňuje svojim študentom vybrať si z troch nasledujúcich cudzích jazykov: anglický, nemecký a ruský jazyk. V každom študijnom odbore žiak študuje dva cudzie jazyky podľa vlastného výberu. Maturitná skúška z cudzieho jazyka v zvolenej úrovni (B1, B2) umožní žiakovi študovať doma aj v zahraničí, uplatniť sa na európskom trhu práce. Dotácia: 3 hodiny týždenne pre prvý cudzí jazyk.

Ciele predmetu— 

1. porozumieť (počúvať, čítať)

 • dialógy na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview,
 • informácie v jednoduchých prednáškach, referátoch, diskusiách,
 • informácie z rozhlasových a televíznych správ s tematikou každodenného života.

2. písať:

 • vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy
 • vo formálnom a neformálnom prejave v súlade s pravopisnými normami,
 • súkromný list,úradný list: žiadosť, inzerát a odpoveď naň, životopis

3. hovoriť:

 • na témy z každodenného života v prirodzených a simulovaných situáciách,
 • odovzdávať informácie,
 • odôvodniť a vysvetliť svoj názor,
 • prerozprávať obsah prečítaného alebo vypočutého textu a vyjadriť svoj postoj,
 • interpretovať a odovzdávať informácie,
 • dokáže tvoriť jednoduché príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy).

Cesta k vytýčeným cieľom vedie aj cez jazykové olympiády, účasť v medzinárodných projektoch (Leonardo, Comenius) a inú mimovyučovaciu  činnosť (krúžky, jazyková škola, kultúrne predstavenia).

Vyučujúce jazykov: 

Mgr. Miroslava Mišková, nemecký, anglický
Mgr. Anna Petriščáková, nemecký
Mgr. Alexandra Čovanová, ruský
Mgr. Renáta Husťaková, anglický
Mgr. Štefánia Jankovská, anglický
 

Učebne cudzích jazykov

  Spoločné referenčné úrovne: globálna stupnica

(tabuľka prevzatá z: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/KRJL/clenovia/SERR_2006def.pdf)

 

Skúsený
používateľ

C2

Ľahko rozumie doslova všetkému, čo si vypočuje alebo prečíta. Dokáže zhrnúť informácie z rozličných hovorených či písaných zdrojov, pričom dokáže viesť polemiku a predniesť vysvetlenia v logicky usporiadanej prezentácii. Dokáže sa vyjadriť spontánne, veľmi plynulo a precízne a rozlišovať medzi rozličnými nuansami
významu, dokonca aj v zložitých situáciách.

C1

Dokáže porozumieť širokému rozsahu náročných, dlhších textov a rozoznať ich implicitné významy. Dokáže sa vyjadriť plynulo a spontánne bez priveľmi zjavného hľadania výrazov. Dokáže využívať jazyk pružne a účinne na spoločenské, akademické či profesijné účely. Dokáže vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný
a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie  kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.

Samostatný
používateľ

B2

Rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo
zvýšené úsilie. Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

B1

Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď.
Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý spojený text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

Používateľ
základného
jazyka

A2

Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Dokáže jednoduchými termínmi opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných
potrieb.

A1

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných
údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.

xxx
 

Novinky

Podporme svoje zdravie!

12.04.2016 20:47
Podporme svoje zdravie! je pilotný projekt na Strednej priemyselnej škole v Snine...

Digiškola

29.06.2015 20:06
Naša škola sa zapojila do projektu  „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho...

Projekt Žiaci žiakom veľké finále

17.06.2015 21:58
Projekt "Žiaci žiakom" sa chýli ku koncu. Dňa 25.06.2015 o 9.00 hod. sa projekt slávnostne ukončí....

Žiaci žiakom

02.04.2015 20:48
                       ...

Zbierka PET-vrchnáčikov pre Timoteja

02.04.2015 20:47
  Milí návštevníci tejto stránky, rodičia Timoteja žiadajú o pomoc pri zbieraní...

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.