Žiaci žiakom

02.04.2015 20:48

                                                                                                                              

Stredná priemyselná škola v Snine sa neustále snaží inovovať vyučovací proces a okrem konštruktívnych nápadov samozrejme sú na to potrebné aj finančné prostriedky. Vďaka kreatívnemu prístupu a dobrému nápadu škola získala nenávratný finančný grant od firmy Unex vo výške 500,- €, Rodičovského združenia pri SPŠ v Snine vo výške 50,- € a súkromnej osoby vo výške 100,- €, ktorí podporili projekt pod názvom Žiaci žiakom.

Jeho hlavným cieľom je:  

- uľahčiť žiakom prípravu na odbornú konverzáciu v cudzom jazyku,

- vytvoriť študijný materiál, a tak skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce,

- aktivizovať žiakov s nižšou motiváciou k učeniu,

- aktívne zapojiť žiakov do vypracovania pracovného listu, čím žiaci nebudú len pasívnymi

   prijímateľmi informácií,

-  efektívne využívať IKT vo vyučovaní, čo v značnej miere uľahčí a zefektívni proces učenia

   sa a prispeje sa k rozvoju myšlienkových procesov a tvorivosti študentov.

Projekt sa realizuje počas vyučovania v triede III.L a III. LY v rámci predmetu odborná konverzácia v anglickom jazyku pod vedením Mgr. Štefánie Jankovskej a Mgr. Miroslavy Miškovej. Výstupom bude doplnkový učebný materiál v printovej forme s CD nosičom a elektronickej forme na webovej stránke školy. Z plánovaných aktivít sa už zrealizovalo pracovné stretnutie - prednáška s PhDr. Jarmilou Kuriljukovou k téme: Ako písať záverečné práce, normy, citovanie zdrojov a pod. Momentálne žiaci pracujú na pracovných listoch. Takáto forma práce ich zaujala, majú mnoho skvelých nápadov a sú aktívni pri tvorbe  pracovných listov.

Predpokladané ukončenie projektu je v júni 2015.

Koordinátorka projektu je Mgr. Miroslava Mišková

Späť