Informácie o nás

Stredná priemyselná škola v Snine bola založená 1. júla 1960. Sme najvýchodnejšie položená stredná odborná škola na Slovensku. Pôvodne bola škola zameraná na strojnícke študijné odbory, ale od roku 1990 pribudli k pôvodnému zameraniu školy ďalšie študijné odbory. 
V súčasnosti v dennom štúdiu škola poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:
- strojárstvo – sa zameraním na grafické systémy,
- technika a prevádzka dopravy
- elektrotechnika- so zameraním na priemyselnú informatiku,
- technické lýceum 
a poskytuje stupeň vzdelania– úplné stredné odborné vzdelanie –ISCED 3A–podľa schválených školských -vzdelávacích programov.
SPŠ v Snine v doterajšej histórii vychovala vyše 6480 absolventov, ktorí sa ďalej uplatnili buď priamo alebo pokračujú v štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí.
Bohatá je aj mimoškolská činnosť: študenti pod odborným vedením svojich pedagógov sa zapájajú do umeleckých, odborných a športových súťaží a každoročne sa umiestňujeme na ocenených miestach. 
V školskom roku 2014/2015 študuje 254 žiakov, ktorých vzdelávajú a vychovávajú 26 pedagógovia. Škola spolupracuje s firmami a podnikateľskými subjektmi: Škoda Auto Slovensko, SEAT Slovensko,KIA MOTORS Slovakia, Východoslovenská energetika, DEL CASTING, a.s. Snina, Janák, s.r.o. Snina,Drobec- Žeriavy, s.r.o. Snina, Unex Snina a.s., Sova Digital a.s. Bratislava, CASTROL Slovensko, AGLO Snina, ANDRITZ Humenné, SOS Košice, AV
-Elmak Snina. Stredná priemyselná škola realizuje v období od 03/2013 do 01/2015 projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu
SR a Prešovského samosprávneho kraja s názvom „S–sebarealizácia, P–poznávanie,Š–špecializácia“.
Škola sa už niekoľko rokov. Škola je zapojená do partnerstiev v rámci projektu Leonardo da Vinci s podnikmi v Písku v Českej republike a v Londýne.
 

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke školy: sps-snina.edupage.org/

História projektu

Táto  webová stránka vznikla na základe úspešného absolovania vzdelávacej aktivity zameranej na tvorbu web stránok k projektu ESF Moderná škola – moderná technika – moderný priemysel.